Behoud Corneliuskerk

Uit Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

Op 22 februari 2016 was er een info-avond over de toekomst van de Corneliuskerk in Den Hout.

Hieronder volgen de 10 meest gestelde vragen over de toekomst van de Cornelius

Wat gaat er gebeuren met de kerk?

De kerk wordt verbouwd tot een multifunctioneel gebouw voor de zakelijk markt. Er zullen allerlei bedrijfsbijeenkomsten plaatsvinden zoals vergaderingen, trainingen, congressen e.d. De kerk zal ook geschikt gemaakt worden voor trouwarrangementen en rouwarrangementen. Ook kunnen er concerten worden gehouden in de kerk.

Wie wordt de eigenaar van de kerk?

De kerk komt in handen van een Houtse stichting. Het bestuur van de stichting zal worden samengesteld op basis van diverse deskundigheden. Het stichtingsbestuur wordt de formele eigenaar van de kerk en bijbehorende gronden.

Worden er ook nog diensten gehouden in de kerk?

In de kerk mogen geen eucharistievieringen meer gehouden worden en geen sacramenten worden toegediend. Wel kunnen er in de kerk bij voorbeeld één keer per twee weken bijeenkomsten georganiseerd worden voor ontmoeting en gebed. Wat gebeurt er met de beelden, de kruiswegstatie en alle andere religieuze zaken? Daarover zijn we in overleg met het parochiebestuur. Er is een uitgebreide inventarisatie opgesteld van alles wat er in de kerk aanwezig is. Op basis van die inventarisatie worden afspraken gemaakt over de toekomstige bestemming. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed speelt daar ook een belangrijke rol bij omdat de vaste onderdelen zoals bijvoorbeeld de kruiswegstatie en het orgel onderdeel uitmaken van de monumentale status. In overleg met de erfgoedstichting willen wij de mogelijkheid onderzoeken om in de nieuwe Cornelius een permanente tentoonstelling te realiseren met bijvoorbeeld religieuze kleding, kelken etc.

Wat moeten we betalen voor het overnemen van de kerk?

Met het bisdom zijn nog geen afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de kerk zal worden overgenomen. Als er in Den Hout voldoende draagvlak is voor onze plannen zullen wij hierover in overleg treden met het bisdom. De exploitatie van het kerkgebouw is alleen mogelijk als de kerk onder gunstige financiële voorwaarden kan worden overgenomen, waarbij ook het grote achterstallig onderhoud in ogenschouw wordt genomen. We vertrouwen er op hierover met het bisdom goede de afspraken te kunnen maken.

Wat nemen we precies over?

Het parochiebestuur heeft in Den Hout een aantal eigendommen: de kerk, de grond rond de kerk, het grasveld achter Den Brink, de grote zaal van Den Brink en (een deel van) de begraafplaats. Wat ons betreft wordt de grote zaal van Den Brink aan het Brinkbestuur gegeven en komen alle andere eigendommen in handen van de stichting. Over het eigendom en het beheer van de begraafplaats zullen afzonderlijke afspraken moeten worden gemaakt.

Wanneer wordt de kerk overgenomen?

In het parochieplan is aangegeven dat de kerk medio 2016 gesloten wordt. Zoals het er nu naar uitziet zal de kerk kort na het Corneliusfeest gesloten worden voor de eredienst. Wij willen de kerk zo snel mogelijk daarna overnemen van het parochiebestuur. Tot de verbouwing van de kerk begint willen we alvast tijdelijke activiteiten organiseren zodat de kerk niet lange tijd leeg staat.

Waarom zou ik vriend van de Cornelius worden?

Wij vinden het belangrijk dat er draagvlak is voor onze plannen. We vinden daarom dat ten minste 100 mensen met € 100 per jaar de plannen voor de Cornelius moeten ondersteunen. Bovendien hebben wij het geld nodig voor bijvoorbeeld het oprichten van de stichting, de inhuur van een architect en het realiseren van (tijdelijke) voorzieningen. Jaarlijks wordt tijdens op de Avond van de Cornelius verantwoording afgelegd over de besteding van het geld en de voortgang van de plannen.

Wat gebeurt er als we de kerk niet overnemen?

Het parochiebestuur onderzoekt eerst samen met ons of de kerk kan worden overgedragen aan Den Hout. Als dat niet lukt zal het parochiebestuur op zoek gaan naar een andere partij die de kerk wil overnemen. In dat geval zal de kerk worden gesloten en mogen er geen activiteiten meer in de kerk plaatsvinden.

Waar moeten de bezoekers parkeren?

Op piekmomenten is parkeren aan de Heuvel nu al een probleem. Wij zijn in overleg met alle partijen die daarbij een rol spelen: de Leefbaarheidswerkgroep, de gemeente Oosterhout en het Brinkbestuur. In onderling overleg proberen we te komen tot een structurele oplossing.