Leefbaarheidswerkgroep 2018-4/Verslag

Uit Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 10 december 2018 in het dorpshuis Den Brink.
Vastgesteld in de vergadering van XXX.

Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering om 20.00 uur.
Er zijn afmeldingen van Jan Kusters, Sjef Bogers, Maria Willemse, Rob Eisinger en Jos Verhoef.
Mededelingen: Geen

Verslag van de vergadering van 11 juni 2018

Christ Havermans hoe ver is het met Houtse Heuvel-2. Twan geeft aan dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf 13 december ter inzage ligt. Zwaluwebouw gaat het plan uitvoeren.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post:

  • Brief mbt vacaturemarkt voor Houtse verenigingen.
  • Eindverslag actualisering bestemmingsplan Den Hout.
  • Verzoek bijdrage nieuwjaarscafe.
  • Oosterhout visie tot 2030.

Uitgaande post

  • Brief naar gemeente met opmerkingen mbt concept mobiliteitsplan.
  • Mail naar wethouder Witte mbt onderhoud Bergsebaan.

Gesprek met wethouders op 12 december

Twan geeft aan dat het bestuur van de Leefbaarheidswerkgroep op 12 december a.s. haar jaarlijkse gesprek met het college heeft.
Het bestuur vraagt de vergadering welke onderwerpen besproken moeten worden.
De vergadering geeft aan: het slechte mobiele netwerk in Den Hout.
De vergadering wil nog steeds de afsluiting van de Stelvenseweg op rotonde De Bromtol ongedaan maken.
Sinds 10-12-2018 is het openbaar vervoer dmv de buurtbus verslechterd.

Onderhoud Vrachelsestraat/Bergsebaan

Vrachelsestraat

Twan leest de brief van 7 december aan de gemeenteraad mbt het uitstel van het onderhoud aan de Vrachelsestraat voor. Dit is een opsomming van de stand van zaken. Enkele punten zijn: De straat is benoemd als verblijfsgebied en zal ingericht worden als 30 km/h zone. Verder zullen geluids- en trillingmetingen worden gedaan. Afwachten tot het voorjaar van 2019.

Bergsebaan

Na veel discussie zal Twan het een en ander bij de ambtenaar onder de aandacht brengen. B.V grastegels langs de kanten, passeren moet beter kunnen, het probleen is ontstaan na het dicht gooien van de greppel aan de linkerkant. Het doel moet zijn: dat de Bergsebaan veilig moet zijn voor alle weggebruikers.

Mobiliteisplan (concept)

De gemeente heeft een nieuw Mobiliteitsplan in concept ter bespreking gepresenteerd. Het bestuur heeft hier op een reactie in de vorm van een brief gegeven.

Conceptvisie Oosterhout 2030

De gemeente Oosterhout heeft een toekomstvisie tot 2030 uitgebracht. Hierin staat omschreven wat de gemeente voor beeld heeft op het gebied van: binnenstad, vergrijzing, duurzaamheid, woningbouw ect.
Het bestuur zal deze visie verder bestuderen.

Project Ruiterspoor

De bewoners langs het Ruiterspoor hebben samen met Veilig Verkeer Nederland en de provincie een project gestart om de verkeersonveilige situaties langs het Ruiterspoor bespreekbaar te maken.
Er is inmiddels een start bijeenkomst geweest om samen met de bewoners dmv diverse materialen en methodes mensen op hun verkeersonveilig gedrag aan te spreken.

Onderhoud Houtse Heuvel

Het bestuur van de LwgDH zal bij het gesprek met college vragen om op de meerjarenplanning het onderhoud van de wegen rondom de Houtse Heuvel op te nemen. Ook zal het bestuur vragen om in een vroeg stadium, samen met de bewoners de wensen te inventariseren, zoals voldoende parkeerplaatsen, klinker ipv asfalt, en eventueel éénrichtingsverkeer rond de Houtse Heuvel.

Burgerbegroting

In de visie “ Oosterhout 2030” staat: dat er in de kerkdorpen gewerkt zal gaan worden met de Oosterhoutse variant van de burgerbegroting.
Na enige uitleg vraagt Arjen de vergadering om daar eens over na te denken of dat voor Den Hout een bespreekbaar instrument zou kunnen zijn.

Rondvraag

  • Arjen geeft aan dat het huidige Idop inmiddels 10 jaar oud is en dat daarvan ongeveer 80% is gerealiseerd. De vraag van het bestuur is of er behoefte is aan een actualisatie.
  • Marieke van Berkel geeft aan dat dit een goed idee is.
  • John Sips geeft aan om dit eerst bespreekbaar te maken met de bevolking.

Sluiting

Twan sluit de vergadering om 22.30 uur.